Nodejs-七牛云第三方资源抓取遇到的问题

使用的是七牛云的 华北地区 存储空间

1. javascript:

var qiniu = require('qiniu');
// access_key and secret_key
qiniu.conf.ACCESS_KEY = process.env.qiniu_access_key;
qiniu.conf.SECRET_KEY = process.env.qiniu_secret_key;

//要上传的空间
bucket = 'bingserver';

fetchToQiniu= function(imgURL,callback) {
  var client = new qiniu.rs.Client();
  client.fetch(imgURL, bucket, 'qiniu', function(err, ret) {
    if (!err) {
      console.log(ret);
    } else {
      console.log(err);
    }
  });
	callback && callback();
}
fetchToQiniu("http://devtools.qiniu.com/qiniu.png");//test调用

2. 抛出的错误:

{ code: 404, error: 'incorrect region' }

3. 解决:

https://github.com/qiniu/nodejs-sdk.v6/blob/master/qiniu/rs.js#L101

这里的 iovip.qbox.me 需要更改为:**iovip-z1.qbox.me **


都是不仔细阅读文档造成的,官方其实有文档说明的:访问域名和存储区域